Ta reda på vilka undantag och begränsningar som gäller!

Viktiga undantag och begränsningar

Som alla liknande produkter på marknaden innehåller Uppdaga, Uppdaga Mer och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring undantag och begränsningar. Några av de viktigaste kan du läsa om här.

Vissa byggnadsdelar, så som installationer för gas, ventilation, värme och sanitetstillbehör, är helt undantagna i försäkringen. Fel i installation för vatten, el eller avlopp som omfattas av en garanti undantas.

Exempel på vad som inte omfattas av försäkringen är fel på vattnets kvalitet eller tillgång till vatten, fel hänförliga till förekomst av asbest, radon, vibration, buller och liknande samt skadestånd. Försäkringen omfattar inte heller fel som säljaren är skyldig att ersätta på grund av en särskild garanti eller utfästelse till köparen, fel som säljaren har friskrivit sig ifrån i köpekontraktet samt fel som säljaren eller köparen kände till när försäkringen tecknades.

Högsta ersättningsbelopp för dolt fel i maskinell utrustning i Uppdaga är 10 000 kr, i Uppdaga Mer och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring 25 000 kr.

Uppdaga, Uppdaga Mer och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring innehåller ett rättskydd. Rättsskyddet i försäkringarna gäller inte för tvist om ett fel som försäkringen för dolda fel inte omfattar. För Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring täcker rättskyddet heller inte tvist avseende riskkonstruktion som försäkringen inte gäller för.

Det finns fler undantag och för att ta del av dessa i dess helhet hänvisar vi till de fullständiga försäkringsvillkoren.

Villkoren finner ni HÄR