Dolda fel kan vara allt från mögel till konstruktionsfel.

Se till att ha en försäkring!

Till dig som ska sälja en fastighet

Du som säljer till exempel en villa eller ett fritidshus har ansvar, i hela tio år, för dolda fel som upptäcks efter att den nye ägaren har flyttat in.

Dolda fel kan vara alltifrån skadedjur och mögel till konstruktionsfel, och om ett dolt fel upptäcks i den fastighet du sålt kan du bli skyldig att ersätta den nya ägaren med stora belopp, trots att du inte hade en aning om felet. Se exempel på skador här.

Försäkrings nivåer, Pris & Omfattning

Säljarens ansvar för dolda fel beskrivs i Jordabalken:

Vad säger lagen?

Jordabalken 4 kap.

19§ Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12§
om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936).