Vad händer om ett dolt fel upptäcks?

Hur går jag som säljare tillväga om köparen reklamerar ett fel till mig?

Om köparen reklamerar ett fel till dig, ska du så snart som möjligt vända dig till ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Du får då hjälp av försäkringsbolaget att utreda om det rör sig om ett dolt fel, och om du är ansvarig för felet.

  • Kan jag som köpare anmäla skada direkt till försäkringsbolagen?

    I vissa fall godtas att köparen anmäler skadan direkt till försäkringsbolaget, till exempel om säljaren har utfärdat en fullmakt till köparen. Olika regler kan gälla för olika försäkringar. Vad som gäller för Uppdaga, Uppdaga Mer och Uppdaga Mest Dolda Fel försäkring kan du läsa om här.

  • Hur skall min reklamation till säljaren se ut?

    Det är du som köpare som har bevisbördan för det dolda felet så beskriv felet så utförligt som möjligt. Det är också bra ifall ersättningskravet går att uppskatta men det går att komplettera med detta senare. Det är viktigt att du reklamerar felet i skälig tid och till rätt part (säljaren). När du som köpare skickat reklamationen till säljaren och säljaren har anmält skadan till försäkringsbolaget kan du som köpare komma att behöva komplettera med fler handlingar, läs mer under fliken anmäla skada.

  • Kommer säljarens försäkringsbolag ut och besiktigar fastigheten?

    Normalt sett behövs inte detta. Det är köparen som enligt lag har bevisbördan för att styrka att det upptäckta felet var dolt. Detta gör du som köpare enklast genom att anlita en tekniskt sakkunnig för skadebesiktning. Kostnaderna för att ta fram bevisen står du som köpare för. Skaderegleraren utreder felansvaret utifrån de handlingar som begärs från säljaren och köparen och endast i ett fåtal fall anlitas en speciellt sakkunnig av försäkringsbolaget för att besiktiga fastigheten.