Det är enkelt att anmäla en skada.

Följ stegen här!

För dig som har Säljarförsäkring A eller Säljarförsäkring B med Chubb som försäkringsgivare

Skadeanmälan via blankett

Skriftlig skadeanmälan skickas till Chubbs skadeavdelning tillsammans med övrig information.

Chubb, Skadeavdelning
BOX 868
111 37 Stockholm

E-post: saljaransvar@chubb.com
Telefon skador: 08-692 54 02
(Kommer lämna namn, telefonnummer och beskrivning vad ni vill prata om. Därefter kommer en kontakt person att ringa upp er.)

I enlighet med villkoren gäller nedan;

Krav som framställs mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till försäkringsbolaget så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet framställts skriftligen mot den försäkrade skall kopia på det skriftliga kravet bifogas anmälan till försäkringsbolaget. Kopia på det besiktningsprotokoll som anges i försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta eventuella merkostnader som uppkommer till följd av onödigt dröjsmål med anmälan.

Anspråk mot säljaren kan även anmälas till försäkringsbolaget direkt av köparen, dock endast i nedanstående fall:

  • Säljaren avflyttat till okänd adress
  • Säljaren vägrar svara på köparens anspråk
  • Signerad fullmakt av säljaren att köparen ska kunna anmäla skada till försäkringsbolaget.

Ovanstående innebär inte att det föreligger ett försäkringsavtalsförhållande mellan försäkringsbolaget och köparen. Ovanstående innebär dock att försäkringsgivaren utreder om felansvar föreligger samt att, i förekommande fall, även utbetala ersättning. För den händelse köparen väcker talan mot säljaren i allmän domstol företräder försäkringsbolaget endast säljaren.