Det är enkelt att anmäla en skada.

Följ stegen här!

Ikano

För dig som har Ikano Försäkrings Uppdaga Dolda Felförsäkring, Uppdaga Mer Dolda Felförsäkring eller en Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring.
Vid skadeanmälan vänligen kontakta Darag.

Kontakt Uppgifter Via blankett

Du kan läsa mer om Uppdaga, Uppdaga Mer och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring här:

Köpare

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt av den fastighet du köper. Om du, efter att du har fått tillträde till fastigheten, upptäcker ett fel som du borde ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten är din säljare, enligt Jordabalken, inte ansvarig. Det är vanligt att man som köpare anlitar en besiktningsman som utför undersökningen, en så kallad överlåtelsebesiktning.

Gör så här om du har köpt en fastighet och har upptäckt ett fel

Upptäcker du som köpare ett fel som du misstänker är ett dolt fel, och/eller har du annat krav mot säljaren som kan omfattas av Uppdaga, Uppdaga Mer eller Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring ska du reklamera detta till säljaren så snart som möjligt. Tänk på att din rätt till ersättning från säljaren kan gå förlorad om du reklamerar för sent.

1. Reklamera till säljaren

Felet ska reklameras till säljaren som i sin tur anmäler kravet till Darag c/o Van Ameyde Sweden AB. Beskriv felet så utförligt som möjligt i din reklamation. Ange när och hur skadan upptäcktes samt varför du anser att det är ett dolt fel och/eller ett ersättningsbart krav. Om du kan uppskatta ett ersättningsbelopp ska detta också anges. Säljaren fyller i en skadeanmälan och bifogar den reklamation du som köpare skickat till säljaren. När Darag c/o Van Ameyde Sweden AB tagit emot anmälan från säljaren kommer ansvarig skadereglerare att ta kontakt med dig som köpare och fråga efter viss dokumentation.

2. Dokumentera felet

Som underlag för bedömningen av felet/kravet behöver du som köpare ta fram följande dokumentation:

 • Protokoll från skadebesiktning, utförd av en tekniskt sakkunnig (till exempel fackman eller besiktningsman), som visar vad skadan beror på, hur skadan ser ut och hur omfattande den är. Kostnaden för skadebesiktningen står du som köpare för.
 • Färgfoton som visar husets konstruktion, skadans position och omfattning samt eventuellt orsaken till skadan. Det är bra med både närbilder och bilder från längre håll.
 • Ritning eller skiss över byggnaden där det framgår i vilken del av byggnaden felet finns.
 • Uppskattat ersättningsbelopp, helst baserat på offerter från två olika entreprenörer. Offerterna ska detaljerat beskriva vad som ska åtgärdas och på vilket sätt.
 • Eventuell annan relevant dokumentation avseende felet/kravet.

Du som köpare kan avvakta med att ta fram ovan dokumentation tills du blivit kontaktad av en skadereglerare. Du kan även välja att ta fram dokumentationen direkt efter att du reklamerat till säljaren, för att sedan börja åtgärda felet så snart som möjligt. Tänk dock på att noga dokumentera hela processen ifall skaderegleraren skulle behöva mer underlag under utredningens gång. Kan du som köpare inte lägga fram tillräckliga bevis och skaderegleraren inte har möjlighet att utreda ärendet kan det leda till att du blir utan ersättning.

Du som köpare har rätt att anmäla felet direkt till Darag c/o Van Ameyde Sweden AB:

 • om säljaren är ett dödsbo som har skiftats, eller
 • om säljaren, i samband med försäljningen, skrev en fullmakt till dig som köpare, som ger dig rätt att anmäla skada direkt till Darag c/o Van Ameyde Sweden AB.

Du som köpare fyller då i samma skadeanmälan som säljaren annars skulle ha gjort. Om säljaren fyllt i en fullmakt är det viktigt att fullmakten bifogas till anmälan, se nedan.

Säljare

Gör så här om du har sålt en fastighet och köparen har upptäckt ett fel

Om du som säljare får en reklamation gällande dolt fel, eller annat krav, från köparen avseende fastigheten du sålt är det viktigt att du anmäler detta till Darag c/o Van Ameyde Sweden AB så snart som möjligt. Gör så här för att anmäla skadan:

Fyll i en skadeanmälan

Det går bra att kontakta Darag c/o Van Ameyde Sweden AB för att få skadeanmälan hemskickad. Darag c/o Van Ameyde Sweden AB nås på: 0457-25623 eller darag@vanameyde.se och har öppet helgfria vardagar mellan kl. 8:00 och 17:00.

1. Till anmälan ska följande dokument bifogas:

 • Kopia av ditt försäkringsbesked
 • Köparens reklamation
 • Köpekontrakt och eventuellt köpebrev
 • Frågelista
 • Objektsbeskrivning
 • Protokoll från överlåtelsebesiktningen och eventuell annan särskild besiktning (till exempel avseende eldstad och rökgångar)
 • Eventuella andra dokument av relevans för bedömning av felet/kravet

2. Skriv under och skicka samtliga handlingar ovan till:

Darag c/o Van Ameyde Sweden AB
Box 2080
372 02 Kallinge

Eller mejla din anmälan till darag@vanameyde.se

3. Bekräftelse på dina handlingar

När Ikano Försäkring har tagit emot dina handlingar får du en bekräftelse på detta och därefter påbörjas Darag c/o Van Ameyde Sweden AB skadereglering.

Så här går skaderegleringen till

När köparen och säljaren har skickat in anmälan och dokumentation sammanställer Darag c/o Van Ameyde Sweden AB allt i en skadeakt som skickas till Crawford & Company (Sweden) AB. Crawford & Company är ett fristående skaderegleringsbolag med expertis inom bland annat dolda fel, som Ikano Försäkring samarbetar med inom skadereglering. Skadeutredningen görs i tre steg:

1. Försäkringskontroll:

Först kontrollerar Darag c/o Van Ameyde Sweden AB om felet ligger inom ramen för försäkringsvillkoren. Om felet inte omfattas av försäkringen meddelas både köparen och säljaren om detta och ärendet avslutas. Observera att även ett fel som inte omfattas av försäkringen kan vara ett dolt fel eller annat fel som du som köpare har rätt till ersättning för från säljaren. Dock gör Ikano Försäkring ingen utredning av säljarens ansvar vid fel som är undantagna från försäkringen. Om felet ligger inom ramen för villkoren går utredningen vidare till steg 2.

2. Utredning av ansvar:

Crawford & Company utreder felet, om säljaren har ett ansvar och om felet kan ersättas från försäkringen. Utredningen görs främst utifrån villkoren, jordabalken 4 kap 19 § och den rättspraxis som finns på området. Under denna del av utredningen håller Crawford & Company en löpande kontakt med både säljare och köpare. Ibland behövs kompletteringar med ytterligare handlingar, oftast av köparen, för att utredningen av säljarens ansvar ska kunna göras. Om utredningen visar att kravet är ersättningsbart går processen vidare till steg 3.

3. Värdering och beslut:

Om utredningen visat att säljaren har ett ansvar ska ersättningsbeloppet till köparen värderas. Ersättning utbetalas med upp till försäkringens maxbelopp det som säljaren enligt Jordabalken 4 kap. 19§ är skyldig att ersätta köparen med för dolda fel. Beloppet motsvarar det prisavdrag på köpeskillingen som utgör skillnaden i fastighetens värde vid köparens tillträde i felaktigt respektive avtalsenligt skick. Andra ersättningsbara krav ersätts i enlighet med villkoren för försäkringen. Värderingen utgår från de dokument som köparen skickat in, men bedömningen av ersättningens storlek görs självständigt av Crawford & Company och Ikano Försäkring med tillämpning av försäkringens villkor, Jordabalkens bestämmelser och rättspraxis. Under arbetets gång kan kompletterande dokumentation komma att behövas. Du blir i så fall kontaktad om detta. Det tar ca 30 dagar från det att fullständig dokumentation finns på plats tills att du meddelas ett beslut. Ersättningen utbetalas direkt till köparen.

Vad säger lagen?

Jordabalken 4 kap 19§

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12§ om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936).

Vad händer om jag som köpare inte är nöjd med beslutet som tagits?

Eftersom du som köpare inte är försäkringstagare, och därmed inte avtalspart till försäkringsbolaget, har du tyvärr inte någon rätt att begära en omprövning av skadeärendet hos Ikano Försäkring. Om du däremot vill inkomma med nya uppgifter till ärendet, som inte var inkluderade i utredningen, har du möjlighet att skicka in dessa. De nya uppgifterna kommer att läggas till i bedömningen av ärendet, som kommer att prövas på nytt.

Vad händer om jag som säljare inte är nöjd med beslutet som tagits?

Om du som är säljare inte är nöjd med hur ditt ärende har hanterats, ber vi att du hör av dig till Ikano Försäkring eller Crawford & Company så snart som möjligt. Du bör först och främst vända dig till den medarbetare som du har haft kontakt med i ditt ärende.

Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig. Bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare du har haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Skicka ditt brev till Ikano Försäkring:
Klagomålsansvarig Ikano Försäkring
Box 1202, 172 24 Sundbyberg

Om ditt ärende inte kan besvaras inom 14 dagar från det att klagomålet har mottagits, får du skriftlig information om detta samt om den fortsatta handläggningen av ditt ärende. Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden inom sex månader från det att du fått ett slutligt svar från Ikano Försäkring. Du kan även vända dig till allmän domstol. Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun kan erbjuda kostnadsfri rådgivning.

Du som säljare kan begära omprövning av ärendet inom sex månader från det datum som är angivet på beslutsbrevet. I begäran om omprövning måste du ange på vilka grunder du anser att beslutet är felaktigt. Om nya uppgifter tillkommit till ärendet kommer förnyad bedömning att göras med hänsyn till de nya uppgifterna. Om inga nya uppgifter tillkommit kommer en annan skadereglerare än den som först ansvarade för ärendet att göra en bedömning.

Begäran om omprövning skickas till din skadereglerare på:
Crawford & Company
Scheelegatan 3A, 212 28 Malmö

Vad händer om jag som säljare blir stämd av köparen?

Om du som säljare blir stämd av köparen är det viktigt att du informerar Ikano Försäkring om det så snart som möjligt. Du behöver också ta kontakt med ett juridiskt ombud som företräder dig i tvisten och som driver den juridiska processen. Om du inte vet vem du ska anlita kan du få en rekommendation av Ikano Försäkring. Tänk på att kontakta även ditt hemförsäkringsbolag för att få tvistekostnader godkända för det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. Självrisken för rättsskyddet i din hemförsäkringen står du själv för. Om tvistekostnaderna skulle överstiga maxbeloppet i din hemförsäkring eller om möjlighet till ersättning från hem- villa- eller fritidshusförsäkring saknas kan du som säljare få ersättning för dina kostnader. Försäkringen ersätter säljarens kostnader för rättsligt biträde och köparens rättegångskostnader vid en tvist om fel som omfattas av försäkringen enligt villkoren i din UPPDAGA, UPPDAGA MER eller UPPDAGA MEST Dolda Felförsäkring.