Det är enkelt att anmäla en skada.

Följ stegen här!

För dig som har en Uppdagaförsäkring med Gjensidige som försäkringsgivare

 

Webb skadeanmälan

Skadeanmälan via blankett

Skadeanmälan via blankett Borätt

Köpare

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt av den fastighet du köper. Om du, efter att du har fått tillträde till fastigheten, upptäcker ett fel som du borde ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten är din säljare, enligt Jordabalken, inte ansvarig. Det är vanligt att man som köpare anlitar en besiktningsman som utför undersökningen, en så kallas överlåtelsebesiktning.

Gör så här om du har köpt en fastighet och har upptäckt ett fel

Upptäcker du som köpare ett fel som du misstänker är ett dolt fel, och/eller har du annat krav mot säljaren som kan omfattas av Uppdaga, Uppdaga Mer eller Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring ska du reklamera detta till säljaren så snart som möjligt. Tänk på att din rätt till ersättning från säljaren kan gå förlorad om du reklamerar för sent.

1. Reklamera till säljaren

Felet ska reklameras till säljaren som i sin tur anmäler kravet till Gjensidige Försäkring. Beskriv felet så utförligt som möjligt i din reklamation. Ange när och hur skadan upptäcktes samt varför du anser att det är ett dolt fel och/eller ett ersättningsbart krav. Om du kan uppskatta ett ersättningsbelopp ska detta också anges. Säljaren fyller i en skadeanmälan och bifogar den reklamation du som köpare skickat till säljaren.

2. Dokumentera felet

Som underlag för bedömningen av felet/kravet behöver du som köpare ta fram följande dokumentation:

 • Protokoll från skadebesiktning, utförd av en tekniskt sakkunnig (till exempel fackman eller besiktningsman), som visar vad skadan beror på, hur skadan ser ut och hur omfattande den är. Kostnaden för besiktningen står du som köpare för.
 • Färgfoton som visar husets konstruktion, skadans position och omfattning samt eventuellt orsaken till skadan. Det är bra med både närbilder och bilder från längre håll.
 • Ritning eller skiss över byggnaden där det framgår i vilken del av byggnaden felet finns.
 • Uppskattat ersättningsbelopp, helst baserat på offerter från två olika entreprenörer. Offerterna ska detaljerat beskriva vad som ska åtgärdas och på vilket sätt.
 • Eventuell annan relevant dokumentation avseende felet/kravet.

Du som köpare kan avvakta med att ta fram ovan dokumentation tills du blivit kontaktad av en skadereglerare. Du kan även välja att ta fram dokumentationen direkt efter att du reklamerat till säljaren, för att sedan börja åtgärda felet så snart som möjligt. Tänk dock på att noga dokumentera hela processen ifall skaderegleraren skulle behöva mer underlag under utredningens gång. Kan du som köpare inte lägga fram tillräckliga bevis och skaderegleraren inte har möjlighet att utreda ärendet kan det leda till att du blir utan ersättning.

Om säljaren lämnat en fullmakt är det viktigt att fullmakten bifogas till anmälan. Du som köpare fyller då i skadeanmälan och bifogar även dom underlag som säljaren skickar in, se nedan.

Säljare

Gör såhär om du har sålt en fastighet och köparen har upptäckt ett fel

Om du som säljare får en reklamation gällande dolt fel, eller annat krav, från köparen avseende fastigheten du sålt är det viktigt att du anmäler detta till Gjensidige Försäkring så snart som möjligt. Gör såhär för att anmäla skadan:

Skadeanmälan

Till anmälan ska följande dokument bifogas:

 • Redogörelse som beskriver felet/Skadan
 • Köparens Reklamation till säljaren (Anmälan om fel, även om du som köpare har fått fullmakt)
 • Köpekontrakt (Samtliga sidor) och köpebrev
 • Eventuella tilläggsavtal till köpekontrakt
 • Objektsbeskrivning (Samtliga sidor)
 • Mäklarens frågelista till säljaren när sådana finns (Samtliga sidor)
 • Protokoll från överlåtelsebesiktning när sådan finns (Samtliga sidor)
 • Planritning från entreprenör som redogör för skadeorsak, omfattning och åtgärdsförslag
 • Offert för återställande
 • Fotografier av felet
 • fullmakt (Från säljaren om du som köpare gör anmälan)

Skicka ifylld skadeanmälan inklusive bilagor till:

Gjensidige Försäkring
Ansvar-Rättsskydd Företag
Box 3031
103 61 Stockholm

Kontaktinformation
Telefon: 0771-326 326, välj ansvar/rättsskydd i knappvalet
E-post: Skador@gjensidige.se