Rötaskada takstol

Köparens krav

Köparen reklamerar läckage via yttertak samt rötskadad takstol. Det ekonomiska anspråket uppgår 280 000 kr för åtgärd av skador. Byggnaden är en villa i 1 plan med, uppförd 1975. Köpeskilling uppgick till  4 900 000 kr.

Byggnaden är besiktigad, i protokollet framgår att byggnadens yttertak
lades om 2008. Det har noterats att hängrännor och stuprör är bristfälligt monterade, åtgärd rekommenderas.

Skadeutredning

I den skadebeskrivning som köparen låtit utföra framgår att köparen i samband med åtgärd av hängrännor upptäckt att underlagspappen lagts på felaktigt sätt. Det förekommer glipor på några ställen, fukt har trängt ner i underliggande konstruktion. Man kan konstatera att en takstol har en mindre rötskada. Skadorna var inte möjliga att upptäcka vid en okulär kontroll.

  • Är detta ett dolt fel?
  • Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?
  • Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Hur gick det?

Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

Ja, i detta fall var det nödvändigt att ta bort delar av takpannor för att kunna upptäcka den felaktigt lagda takpappen. Den del av takstolen där rötskadan fanns var inte synlig, dold av isolering.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart/förväntat?

Nej, det fanns inga noteringar eller indikationer vid köpet på dom fel och brister som upptäckts.

Summering:

I detta fall fanns ingen anledning att misstänka avvikelser eller att utföra en fördjupad undersökning av takkonstruktion. Gjensidige har mot bakgrund av detta gjort bedömningen att säljaren har ett felansvar och köparen har därmed även rätt till ersättning ur försäkringen.

Gjensidige har ersatt totalt 195 000 kr ur försäkringen, 25 000 kr av totalbeloppet avser arbeten med takstol. Gjensidige har vid beräkningen av beloppet tagit hänsyn till den standardförbättring av yttertaket åtgärden inneburit.