Mögelangrepp isolering

Köparens krav

Köparen reklamerar till säljaren i samband med renovering och utbyte av tak i två sovrum på övervåningen att fukt och mögelangrepp upptäckts i isoleringen.

Då taken togs ner i utrymmet, noteras att isoleringen har fukt- och mögelangrepp. Fukten bedömdes komma från vägg/takövergång då erforderligt tätskikt saknas eller varit bristfälligt utfört. Detta har i sin tur lett till det reklamerade fukt/mögelangreppet.

Det ekonomiska anspråket är 65 000 kr.

Skadeutredning

Ersättning medges för dolt fel och åtgärd av detta. Dolt fel avser felaktigt monterad fuktspärr mellan yttervägg/tak och innervägg på över plan i två sovrum.
Felet upptäcktes i samband med rivning för renovering av tak och väggar.

Byggnaden är en villa i 2 plan varav ett av planen i souterängvåningen. Huset är uppfört 1973. Priset uppgick till 11 750 000 kr.

■ Är detta ett dolf fel

■ Har byggnaden avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?

■ Har det reklamerade felet varit upptäckbart?

Hur gick det?

Är detta ett dolt fel?

Ja, i detta fall kan Gjensidige inte se att köparen haft anledning att misstänka avvikelser eller brister i badrummet.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart eller förväntat?

Nej, mot bakgrund av det som framgår av köpehandlingar samt att inga tecken på skada fanns vid köpetillfället.

Summering;

Gjensidige har mot bakgrund av detta gjort bedömningen att säljaren har ett felansvar och köparen har därmed även rätt till ersättning ut försäkringen. Det bristfälliga tätskiktet kunde bara upptäckas vid rivning av konstruktionen.

Gjensidige har ersatt med totalt 65 000 kr ur försäkringen.