Skador kan dyka upp efter du köpt en fastighet.

Se till att vara försäkrad!

Här nedan kan du ta del av några skadeexempel

Det finns många typer av skador som kan dyka upp i efterhand. Här har vi samlat några verkliga exempel.

Brister i utförandet av laminatgolv i vardagsrum

Golvets underliggande konstruktion är inte utförd på ett korrekt sätt, förstärkningsarbeten av bjälklaget är nödvändigt för att kunna lägga om övergolvet. Detta var inte att anse som förväntade eller upptäckbart vid köpet

Ersättning från Gjensidige med 25 000 kr.

Sättningsskador i bjälklag ovan garage där även ovanliggande parkettgolv har fått skador.

Köparen har noterat skador/sättning i garagetak av lättbetong samt skador i ovanliggande parkettgolv. Sättningen i bjälklaget har orsakats av felaktig montering av mekanisk för takskjutsport i garagetak. Detta har lett till att bjälklagets bärighet påverkats med skador i ovanliggande golv som följd.

Ersättning från Gjensidige med 350 000 kr.

Fel i isolering

I en fastighet, byggd med liggande fjällpanel, upptäcktes att underlagspappen bakom fjällpanelen var felaktigt monterad och att övergången mellan vindpappen och asfalten var felaktig vilket ledde till att luftningen i fasaden inte fungerade. Dessa fel var inte okulärt besiktningsbara och bedömdes vara dolda fel.

Ersättning från Ikano Försäkring: 350 000 kr

Fuktskada som inte upptäckts vid besiktning

I en fastighet upptäckte köparna lukt- och fuktskador i ytterväggarna på grund av att vatten trängde in vid fönsterbröstningen då syllarna behövde bytas ut vilket inte var besiktningsbart.

Ersättning från Ikano Försäkring: 50 000 kr

Konstruktionsfel som ledde till fuktskador

En fastighet byggdes om på så sätt att en veranda byggdes in i det befintliga huset och staketet som omgärdade verandan användes som grund för de nya ytterväggarna. Lutningen på staketet gjorde att regn som träffade fönstret rann in i fastigheten under fönstret och ner längs väggen på insidan. En fördjupad undersökning hade med största sannolikhet inte lett till att felet kunde upptäckas och felet bedömdes därför som dolt.

Ersättning från Ikano Försäkring: 78 000 kr

Bristande utfört arbete

I en fastighet upptäcktes skador i tak samt i badrum pga. bristande utfört arbete. Skadorna ledde till att vatten läckte in längs väggar och tak. Skadorna kunde inte upptäckas av köparna och bedömdes vara dolda fel.

Ersättning från Ikano Försäkring: 130 000 kr